Stichting PLUSBUS Steenbergen

RSIN nummer 
Bankrekeningnummer
Postadres

859348155
NL35 RABO 0335 4009 81
Doktersdreefje 2
4651 AX  Steenbergen

Doelstelling

De stichting heeft als doel: 

het verzorgen van aangepast personenvervoer voor ouderen en mensen met een beperking, teneinde minder mobiele mensen de mogelijkheid te bieden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen, anderen te ontmoeten en aan activiteiten deel te nemen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 5 personen en deze hebben uit eigen geleding een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd.

Zij hebben geen werknemers in dienst en alle werkzaamheden ook bestuurlijk worden door vrijwilligers verricht.

Balans stichting PLUSBUS per 1 januari 2019 is hier de downloaden.